ارائه چارچوبی برای استقرار و توسعه نظام سواد مالی مستمر با سنجش سواد مالی در دبیرستان های شهر تهران

  • 2021-04-1

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، واحد رودهن.

چکیده

سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تصمیمات مالی آنها در دوران دانشجویی تاثیر بسزایی بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از مدرسه و دانشگاه دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای استقرار و توسعه نظام سواد مالی مستمر با سنجش سواد مالی در مدارس متوسطه شهر تهران بود. روش مطالعه در این پژوهش، روش پیمایشی- توصیفی بود. پس از استخراج و تایید پرسشنامه مناسب، پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان سال سوم دبیرستان تهران بود. یافته ها حاکی از آن است که سه بعد «سواد مالی» دانش آموزان (دانش مالی، رفتار مالی و نگرش مالی) بر رشته تحصیلی آنها (236/0) و شغل والدینشان (205/0) تأثیر می گذارد. نتایج نشان می‌دهد که با سه بعد سواد مالی دانش‌آموزان، سطح تحصیلات آنها نسبتاً قوی و با سواد مالی بالا، میزان اشتغال والدین نسبتاً پایین خواهد بود.

کلید واژه ها

  • توسعه سیستم سواد مالی مستمر
  • سنجش سواد مالی
  • مدارس راهنمایی تهران

20. 1001. 1. 23829796. 1399. 17. 3. 16. 2

منابع

Adamzadeh, E., Adamzadeh, F., & Derogarian, F. (23-24 دسامبر 2008). تأثیر آموزش بر کارآفرینی و توسعه اقتصادی. اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی، تهران، ایران. https://civilica. com/doc/65312/

احمدی، غ. ع.، امام جمعه، س. م. ر.، و علیزاده کتانلویی، ل. (1394). بررسی میزان توجه به تمامی مولفه های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی ، 12 (20)، 179-192. https://www. sid. ir/fa/journal/ViewPaper. aspx? id=265821

Arifin, A. Z. (2018). عوامل موثر بر رضایت مالی از رفتار مالی به عنوان متغیر مداخله گر بر نیروی کار منطقه جاکارتا. مجله مطالعات تحقیقاتی اروپا، 21 (1)، 90-103. https://www. um. edu. mt/library/oar/handle/123456789/300 92

باخ، جی. ال.، و ساندرز، پی (1965). آموزش اقتصادی: آرزوها و دستاوردها. بررسی اقتصادی آمریکا، 55 (3)، 329-356. https://www. jstor. org/stable/1814554

بهمنی، م.، و نظام طاهری، س. س. (1399). ارزیابی اثر هموارسازی سود با استفاده از رویکردهای حداکثرسازی و حداقل سازی سود برای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی کارافان ، 16 (46)، 253-274. https://karafan. tvu. ac. ir/article_105729_379d82d24a52acf40 d3e0743bd38c076. pdf

بکر، دبلیو، گرین، دبلیو و روزن، اس. (1990). تحقیق در مورد آموزش اقتصادی دبیرستان. فصلنامه آموزش اقتصادی ، 21 (3)، 231-245. https://www. tandfonline. com/ doi/abs/10. 1080/00220485. 1990. 10844670

آبی، ال.، گروتنبور، پی، و بریبل، ام. (2014). آموزش سواد مالی در برنامه درسی: کسب نمره یا از دست دادن نمره؟بررسی بین المللی آموزش اقتصاد، 16، 51-62. https://doi. org/10. 1016/j. iree. 2014. 07. 005

Bongini، P.، Iannello، P.، Rinaldi، E. E.، Zenga، M.، و Antonietti، A. (2018). چالش ارزیابی سواد مالی: روش های تجزیه و تحلیل داده های جایگزین در زمینه ایتالیاییپژوهش های تجربی در آموزش و پرورش حرفه ای، 10 (1)، 12. https://doi. org/10. 1186/s40461-018-0073-8

Cameron، M. P.، Calderwood، R.، Cox، A.، Lim، S.، و Yamaoka، M. (2014). عوامل مرتبط با سواد مالی در میان دانش آموزان دبیرستانی در نیوزیلندبررسی بین المللی آموزش اقتصاد، 16، 12-21. https://doi. org/10. 1016/j. iree. 2014. 07. 006

چنگ، ال-آر. L. (2007). هوش فرهنگی (CQ): جستجویی برای شایستگی فرهنگی. فصلنامه اختلالات ارتباطی، 29 (1)، 36-42. https://doi. org/10. 1177/1525740108314860

Demirhan, D., Babacan, O., Ardogan, R., & Tatarlar, CD.(2019، 28-30 نوامبر). رابطه بین سواد مالی و خودکارآمدی مالی: تحقیقی در مورد دانشجویان دانشگاه. کنفرانس بین المللی اقتصاد و امور مالی کاربردی ترکیه، کوش آداسی - ترکیه. https://www. researchgate. net/publication/331275646_Relationship_Between_F_Financial Literacy_And_Financial_Self-_Efficacy_A_Research_On_University_Students

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2017). اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به وزیران اقتصاد و دولت های بانک مرکزی در تاریخ 20 سپتامبر. مبادله (وابسته به شرکت اطلاعات و خدمات مبادله). https://www. adinehbook. com/gp/product/6007872238

Dianti Deilami ، Z. ، & Hanifehzadeh ، M. (2015). بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهران و عوامل مرتبط با آن. مجله سه ماهه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار دانش مالی ، 8 (26) ، 115-139. https://jfksa. srbiau. ac. ir/article_6789. html

Driva ، A. ، Luhrmann ، M. ، & Winter ، J. (2016). تفاوت های جنسیتی و کلیشه ها در سواد مالی: شروع به شروع اولیه. نامه های اقتصاد ، 146 ، 143-146. https://doi. org/10. 1016/j. ec Onlet. 2016. 07. 029

Duca ، J. V. ، & Kumar ، A. (2014). سواد مالی و برداشت سهام وام مسکن. مجله اقتصاد شهری ، 80 ، 62-75. https://doi. org/10. 1016/j. jue. 2013. 08. 003

اسلامی بیدگولی ، س. ، و کریم خانی ، م. (2016). سواد مالی: زمینه های سیاسی و اقتصادی ظهور و جایگاه آن در اقتصاد بازار. مجله تحقیقات مالی ، 18 (2) ، 251-274. https://doi. org/10. 22059/jfr. 2016. 61591

مامشولی ، م. (2013). الزامات برنامه درسی برای سواد مالی در آموزش ابتدایی با هدف طراحی یک برنامه درسی [استاد ، Allameh Tabatabaei]. طهران ، ایران. https://ganj. irandoc. ac. ir/#/articles/e6c2ded9025116e8cc05349ee3c080ec

Meiriza ، M. S. (2015). درک دانشجویان از چشم انداز برنامه مطالعه آموزش اقتصاد. مجله آموزش و عمل ، 6 (28) ، 144-151. https://eric. ed. gov/؟id = EJ1081248

Mirarab Razi ، R. ، Hajitabar ، Firoozjaei ، M. ، & Arianfar ، S. (2019). تجزیه و تحلیل مؤلفه های سواد اقتصادی کتابهای درسی مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان. مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی ، 7 (14) ، 121-132. https://doi. org/1 0. 22080/eps. 1970. 2128

Musazadeh ، Z. ، Azim Zadeh Ardabili ، F. ، & Sanati ، F. (2016). آموزش اقتصادی در زمینه مؤلفه های کاربردی توزیع شده سیستم آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه های اسلامی. دیدگاه اسلامی در مورد علوم آموزشی ، 3 (5) ، 5-20. https://doi. org/10. 30497/edus. 201 6. 57797

Musazadeh ، Z. ، Azimzadeh ، F. ، & Sanati ، F. (2015). استفاده از مؤلفه ها در زمینه آموزش اقتصادی در سیستم آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه های اسلامی. علوم آموزشی از منظر اسلام ، 3 (5) ، 5-20. https://www. sid. ir/fa/مجله/viewpape r. aspx؟ id = 270412

Noviani ، L. ، Soetjipto ، B. E. ، & Sabandi ، M. (2015). آزمایشگاه آموزش اقتصادی: آغاز یک یادگیری اقتصادی معنی دار از طریق آزمایشگاه. مجله آموزش و عمل ، 6 (33) ، 93-98. https://eric. ed. gov/؟id=EJ1083518

Pandey ، C. ، & Bhattacharya ، S. (2012). سواد اقتصادی معلمان ارشد دبیرستان: یک مطالعه میدانی. مجله انجمن تحقیقات آموزشی همه هند ، 24 (1) ، 46-60. https://silo. tips/download/economic-literacy-of-senior-secondary-school-teachers-a-field-study

Peyghami ، A. ، & Turani ، V. (2011). نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه درسی رسمی و آموزش عمومی جهان ، ارائه یک برنامه عملی برای یک برنامه درسی غفلت. فصلنامه نوآوری های آموزشی ، 37 (9) ، 32-36. https: // ww w. sid. ir/fa/journal/viewpaper. aspx؟id=149506

Potrich ، A. C. G. ، Vieira ، K. M. ، & Mendes-Da-Silva ، W. (2016). توسعه یک الگوی سواد مالی برای دانشجویان دانشگاه. بررسی تحقیقات مدیریت ، 39 (3) ، 356-376. https://doi. org/10. 1108/MRR-06-2014-0143

Purnomo ، B. R. (2019). جهت گیری هنری ، سواد مالی و عملکرد کارآفرینی. مجله جوامع سرمایه گذاری: مردم و مکان های اقتصاد جهانی ، 13 (1-2) ، 105-128. https://doi. org/10. 1108/jec-09-2018-0065

Qalamq ، K. ، Yaqub Nejad ، A. ، & Fallah Shams ، M. F. (2016). تأثیر سواد مالی بر تعصبات رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی ، 6 (4) ، 75-94. https://www. sid. ir/fa/journal/viewpaper. aspx؟id=305209

Rahmani Nowruz Abad ، S. ، & Mohammadi ، E. (2019). عواقب سواد مالی در تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد سرمایه گذاری. دانش مالی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، 12 (41) ، 113-123. https://jfksa. srbiau. ac. ir/article_13981_38823 55f26f744bab9098a797a780a84. pdf

Roshandel ، A. ، Amiri ، H. ، & Toghyani ، M. (2018). سواد مالی و لزوم اندازه گیری آن در مطالعه جدید سیستم آموزش و پرورش شهر شهرزا. مجله رویکردهای آموزشی جدید ، 13 (1) ، 67-86. https://nea. ui. ac. ir/article_23349_5b593f24 b40a9ee18091ca9febfb4a21. pdf

Samelar ، S. ، Rozi Jokor Abbasloo ، F. ، & Rozijoo ، R. (2015 ، 29 دسامبر). نقش معلمان در آموزش اقتصادی دانشجویان. کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم آموزشی و روانشناسی و صدمات اجتماعی در ایران ، تهران ، ایران. https://civilica. com/doc/ 438511/

Shen ، C-H. ، Lin ، Sh-J. ، Tang ، D-P. ، & Hsiao ، Y-J.(2016). رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی. مجله مالی اقیانوس آرام ، 36 ، 46-65. https: // doi . org/10. 1016/j. pacfin. 2015. 11. 002

شیرازیان ، ز. (2018). بررسی تأثیر سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ، 11 (38) ، 145-163. https://jfksa. srbiau. ac. ir/article_ 12562. html

Shirzadi ، A. (2018 ، 12 مارس). انواع سواد از منظر یونسکو. سازمان تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی.< Pan> Samelar ، S. ، Rozi Jokor Abbasloo ، F. ، & Rozijoo ، R. (2015 ، 29 دسامبر). نقش معلمان در آموزش اقتصادی دانشجویان. کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم آموزشی و روانشناسی و صدمات اجتماعی در ایران ، تهران ، ایران. https://civilica. com/doc/ 438511/

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.